การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6

การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6 ทักษะแห่งอนาคต : ความท้าทายของการศึกษาไทย ( Skills for the Future : Challenges for Thai Education) ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2562 วิทยากรบรรยายพิเศษ ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า เปิดรับผลงานบทความวิจัย/บทความวิชาการด้านการศึกษา กำหนดการสำคัญ 17 กันยายน -12 ธันวาคม 2561 ส่งบทความหรือแบบตอบรับเข้าร่วมได้ที่This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

poster 2018

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆได้ที่

1.แบบตอบรับ

2. template บทความวิจัย

3. template บทความวิชาการ3. template บทความวิชาการ