กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจาก อ.ดร.กิตติ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  ศ.ดร.สำเริง บุญเรืองรัตน์ และผศ.ดร.นัฐยา บุญกองแสน คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ กล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่

line 135695285876143


line 135707540952703


line 135683531078228


line 135672693714167


line 137062890155622


line 135739848233949


line 135757051740717


line 135646484595942