คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารสถานศึกษา
๑. นางวริศรา แก้วแกมเกษ  โรงเรียนราษฎร์บำรุงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
๒. นายสุทธิรักษ์ ชวนขุนทด  โรงเรียนพิมานประชาสันต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
๓. นายเทวินทร์ แจ้งไพร โรงเรียนอำนวยศิลป์สารกิจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
๔. นางศศิประภา พิมพ์ทองครบุรี  โรงเรียนบ้างวังหินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
๕. นายขวัญชัย พรมแสน      โรงเรียนมิตรภาพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
๖. นายสุรศักดิ์ ทัพธมาตร  โรงเรียนกุดจิกหนองแห้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
๗. นายปริญญา อิ่มกระโทก  โรงเรียนบ้านหินเพิงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
๘. นายพิทยา บุญมาใส โรงเรียนบ้านใหม่สีสุขสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
๙. นายอัษฎางค์ ทองดี โรงเรียนบ้านสีสึกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
๑๐. นางณัฐชญา ดาโม้ โรงเรียนหนองบัวคำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
๑๑. อ.ดร. นฤมล จุฑาธรรม ผู้อำนวยการ  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม

FB IMG 1559999499111


FB IMG 1559999464428


FB IMG 1559999469576


FB IMG 1559999472015


FB IMG 1559999474450


FB IMG 1559999476936


FB IMG 1559999480363


FB IMG 1559999482580


FB IMG 1559999484864


FB IMG 1559999487216


FB IMG 1559999489590