คณะศึกษาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นประจำปี 2565

คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นำโดย อาจารย์ ดร.อรรถพงษ์ โภชน์เกาะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผศ.ดร.นัฐยา บุญกองแสน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ อาจารย์เมธาพร กาญจนเตชะ คณบดีคณะนิติศาสตร์ อาจารย์ ดร.สมพร ชาลีเครือ หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และ อาจารย์ ดร.บุญญ์กัญญ์ จิระเพิ่มพูน อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นประจำปี 2565 ที่จัดมอบโดยเทศบาลนครนครราชสีมาร่วมกับ สถาบันการศึกษา 12 สถาบัน ซึ่งในงานนี้ได้รับเกียรติจาก นายเทวัญ ลิปตพัลลภ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรกับเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565 โดยมีนายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมพิธีเปิดงานเยาวชนแห่งชาติ ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 3 เดอะมอลล์โคราช รายนามนักศึกษาที่ได้รับรางวัล เยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565 จำนวน 7 คน จาก 3 สาขา
สาขากฏหมายและการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน
- สาขาการศึกษาและวิชาการ นางสาวภัททิยา เจริญ ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
- สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมเยาวชน นายริชาพันธ์ อ่ำกลาง ชั้นปีที่1 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ม.วงษ์ชวลิตกุล
- สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมเยาวชน นายณัฐวุฒิ ยมจะบก ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
- สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมเยาวชน นางสาวเอมิกา เจิมขุนทด ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
- สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมเยาวชน นางสาวพรรณพนัช ก้านขุนทด ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
- สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมเยาวชน นางสาวพรพิมล ราชเทียร ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
56
 
56
 
56
 
56
 
56