คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เข้าศึกษาดูงานการจัดการศึกษาที่เป็นเลิศ ณโรงเรียนสุขานารี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้เข้าศึกษาดูงานการจัดการศึกษาที่เป็นเลิศ ณโรงเรียนสุขานารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากคณาจารย์และผู้บริหารของโรงเรียนสุขานารี รวมถึงได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงในการเป็นผู้บริหารมืออาชีพในยุคดิจิทัลเทคโนโลยี

16

 

16

 

16

 

16

 

16

 

16

 

16

 

16

 

16

 

16

 

16

 

16

 

16

 

16

 

16