การประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 8 ในวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2565

คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดการประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 8 ในวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการสำนักงานข้าราชการครูแสดงปฐกถาหัวข้อ "การเตรียมกำลังคนด้านการศึกษาในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง" และคุณพริษฐ์ วัชรสินธุ์ ผู้ก่อตั้งและ CEO บริษัทเอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด ปาฐกถาหัวข้อ "แอปพลิเคชั่นด้านการศึกษากับการลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา"โดยงานดังกล่าวเป็นการประชุมวิชาการแบบ online เต็มรูปแบบ โดยบทความส่งเข้าร่วมจากหน่วยงานภายนอก 18 สถาบันรวม 31 บทความ และมีบทความภายใน 75 บทความ รวมทั้งสิ้น 106 บทความ ซึ่งสัดส่วนบทความเป็นไปตามเกณฑ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
7
 
8
 
9
 
10
 
15
 
11
 
12
 
13
 
14