ประกาศการตรวจสอบการคัดลอกผลงานหรือการซ้ำซ้อนกับผลงานอื่น โดยใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์