การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๗

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ขอเชิญร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๗ ภายใต้หัวข้อ "ความท้าทายของการศึกษาไทยในความปกติใหม่" ในระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

กำหนดการส่งบทความ

กำหนดการส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (Pull paper)

เปิดรับการลงทะเบียน ส่งผลงานและชำระเงิน 

- วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ 2563

วันสุดท้ายของการลงทะเบียนส่งผลงานและชำระเงิน      

- วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ 2564

วันสุดท้ายของการส่งผลงานปรับแก้ไขฉบับสมบูรณ์

- วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ 2564

ประกาศผลการคัดเลือก

- วันที่ 16  มีนาคม พ.ศ 2564

นำเสนอในงานประชุมวิชาการ

- วันที่ 20-21  มีนาคม  พ.ศ 2564

 

** หมายเหตุ  วันที่ 20 มีนาคม 2564 เป็นการนำเสนอผลงานในรูปแบบปกติ

               วันที่ 21 มีนาคม 2564 เป็นการนำเสนอแบบonline ผ่านโปรแกรม ZOOM

ภายใต้หัวข้อย่อย

 1. การบริหารการศึกษา   5. การสอนภาษาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
 2.หลักสูตรการสอน  6. การศึกษาปฐมวัย
 3. ปรัชญาการศึกษา  7. การวัดและประเมินผล
 4. การวิจัยการทางเรียนการสอน   8. เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

ค่าลงทะเบียน

 • ผู้นำเสนอผลงานภาคบรรยาย 2300  บาท/ 1 บทความ
 • ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นบุคคลทั่วไป 700 บาท /วัน
 • ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา /คณาจารย์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  600 บาท / วัน
 • ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  500 บาท /วัน

ขั้นตอนการส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอผลงาน

 • กรอกแบบฟอร์มผู้ลงทะเบียนและส่งผลงาน
 • ส่งแบบฟอร์มพร้อมหลักฐานการชำระเงินไปที่ email ที่แจ้งไว้
 • รอรับการยืนยัน
 • ส่งบทความตามtemplate ที่กำหนดไปที่ email เดิม

ขั้นตอนการสมัครเป็นผู้เข้าร่วม (ไม่ส่งผลงาน)

 • กรอกแบบฟอร์มผู้เข้าร่วมการประชุม
 • ส่งแบบฟอร์มพร้อมหลักฐานการชำระเงินไปที่ email ที่แจ้งไว้
 • รอรับการยืนยัน

 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม