ประกาศรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

เรื่อง  การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

          ตามที่คณะกรรมการคุรุสภามีมติให้การรับรองประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ให้สามารถจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยจัดในที่ตั้งและรับนักศึกษาได้ไม่เกิน ๑๕๐ คน นั้น มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลได้กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังรายละเอียดตามลำดับดังต่อไปนี้

๑. กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก

กำหนดการ

ช่องทาง-สถานที่

วัน - เวลา

เปิดรับสมัคร

คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล หรือ

ทางระบบ email

วันที่ ๑ มิถุนายน ถึง

๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๓

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและเลขที่นั่งสอบ

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

วันที่  ๑๙  สิงหาคม   ๒๕๖๓

สอบข้อเขียน

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

วันที่ ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๓

(เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

วันที่  ๑  กันยายน  ๒๕๖๓

สอบสัมภาษณ์

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

วันที่ ๕ กันยายน  ๒๕๖๓

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

วันที่ ๙ กันยายน  ๒๕๖๓

รายงานตัวและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา-

ลงทะเบียนเรียน

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

วันที่ ๑๒ กันยายน ถึง

๒๑ กันยายน ๒๕๖๓

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

(เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.)

เปิดภาคการศึกษา

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

หมายเหตุ : วัน-เวลา ช่องทาง- สถานที่ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์

 ๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • กลุ่มบุคคลทั่วไป

๒.๑.๑ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาใดๆ ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง

๒.๑.๒ มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อวิชาชีพครู

๒.๑.๓ ความประพฤติเรียบร้อย มีความรักและความศรัทธาในวิชาชีพครู

๒.๑.๔ มีหนังสืออนุญาตจากผู้บริหารสถานศึกษา ให้เข้าฝึกประสบการณ์ระหว่างเรียนและปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของคุรุสภา

๒.๑.๕ มีหนังสืออนุญาตจากผู้บริหารหน่วยงาน ให้สามารถหยุดงานในช่วงที่ต้องฝึกปฏิบัติการสอน (บุคคลที่มีงานทำ)

 • กลุ่มครูผู้สอน

๒.๒.๑ ครูอัตราจ้าง

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาใดๆ ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง
 • มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อวิชาชีพครู
 • มีความประพฤติเรียบร้อย มีความรักและความศรัทธาในวิชาชีพครู
 • เป็นครูที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน โดยมีสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน จนถึงวันที่รับสมัคร โดยสัญญาจ้างต้องระบุตำแหน่งครูผู้สอน กรณีสัญญาจ้างไม่ระบุตำแหน่งครูผู้สอน ต้องมีเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างระบุให้ปฏิบัติหน้าที่สอน และคำสั่งของโรงเรียนปีปัจจุบัน ที่มอบหมายให้ปฏิบัติการสอนโดยระบุรายวิชาและระดับชั้นที่รับผิดชอบ

๒.๒.๒ ครูรอการบรรจุ

 • คำสั่งแต่งตั้งรอบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยมาประกอบในการสมัคร
 • มีหนังสืออนุญาตจากผู้บริหารสถานศึกษา ให้เข้าฝึกประสบการณ์ระหว่างเรียนและปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของคุรุสภา

๒.๒.๓ ครูที่ได้รับการบรรจุ

คำสั่งแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยมาประกอบในการสมัคร

๓. การพิจารณาใบสมัคร

 • กรณีผู้สมัครยกเลิกการสมัครภายหลังจากการสมัครแล้ว มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัคร
 • กรณีผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อ ๒ หรือปลอมแปลงเอกสารหลักฐานในการยื่นใบสมัคร คณะศึกษาศาสตร์จะไม่พิจารณาใบสมัครและคืนเงินค่าสมัคร

 ๔. เอกสารและหลักฐานการสมัคร

๔.๑    ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนด ติดรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป

๔.๒    บัตรประจำตัวผู้สมัครติดรูปถ่าย ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป

๔.๓    สำเนาใบรายงานผลการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน ๑ ฉบับ

๔.๔    สำเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี

๔.๕    สำเนาบัตรประชาชน (ไม่หมดอายุ) และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ

๔.๖    สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ

๔.๗   สำเนาหลักฐานเอกสารอื่นๆ ตามคุณสมบัติของผู้สมัครที่ได้แจ้งไว้ในข้อ ๒

                  

๕. การสมัคร

    เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยแบ่งเป็น ๒ วิธีได้แก่

๕.๑ สมัครด้วยตนเอง

      ๑) เตรียมหลักฐานตามคุณสมบัติของผู้สมัคร รับใบสมัครที่คณะศึกษาศาสตร์ อาคารขวัญทอง ชั้น ๒ ห้อง ๔๒๐๕

      ๒) โดยเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดชดเชย)

      ๓) ค่าสมัคร ๑,๐๐๐ บาท ชำระที่งานการเงิน ชั้น ๑ อาคารมุข-ปราณี

๕.๒ สมัครออนไลน์

      ๑) กรอกใบสมัครออนไลน์ พร้อมสแกนหลักฐานการสมัครตามคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นไฟล์ภาพเรียงตามลำดับ

      ๒) ชำระค่าสมัคร ๑,๐๐๐ บาท มาที่ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนมิตรภาพ ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล” เลขที่บัญชี ๓๐๖-๑๖๐-๑๑๔-๗

      ๓) ส่งหลักฐานการสมัครรวมทั้งหลักฐานการชำระเงินมาที่ E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

      ๔) รอ E-Mail  แจ้งผลการตรวจหลักฐาน

 ๖. การสอบ และ เนื้อหาที่สอบ

 • หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสอบข้อเขียน
 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบอนุญาตขับขี่
 • ใบเสร็จการชำระค่าสมัคร
 • เนื้อหาที่สอบ
 • การใช้ภาษาไทย
 • การใช้ภาษาอังกฤษ
 • การคิดวิเคราะห์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
 • ความถนัดทางวิชาชีพครู
 • การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับครู
 • การคิดคำนวณ

๗. การคิดคะแนน

 • ใช้คะแนนการสอบข้อเขียนเป็นหลักในการคัดเลือก
 • การสัมภาษณ์เพื่อดูบุคลิกภาพของความเป็นครู การตอบคำถาม ทัศนคติต่อวิชาชีพ  ซึ่งผลการตัดสินใช้เกณฑ์ผ่านกับไม่ผ่าน
 • ในกรณีที่มีผู้ที่สอบคัดเลือกได้มีคะแนนสอบเท่ากันหลายท่านและอยู่ในช่วง ๑๕๐ คน จะตัดสินผลคะแนนสอบด้วยรายวิชาความถนัดทางวิชาชีพครู วิชาการคิดวิเคราะห์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  วิชาการคิดคำนวณ วิชาการใช้ภาษาอังกฤษ ตามลำดับ

 ๘. การประกาศผลสอบ

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โดยเรียงรายชื่อตามลำดับอักษร
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โดย
 • ประกาศรายชื่อตามอักษร สำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือก ๑๕๐ คนแรก
 • ประกาศรายชื่อตามลำดับคะแนน สำหรับผู้ที่ได้ลำดับสำรอง

 ๙. การสละสิทธิ์ และการเรียกผู้ที่สอบได้ลำดับสำรอง

๙.๑ เมื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ๑๕๐ คนแรก ไม่มารายงานตัวและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา/ลงทะเบียนภายใน ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ถือว่าท่านสละสิทธิ์

๙.๒ เมื่อมีผู้สละสิทธิ์ จะเรียกผู้ที่สอบได้สำรอง ตามลำดับรายชื่อที่ประกาศผล

 ๑๐.วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

      อาคารมุข-ปราณี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (ติดตามทางประกาศ)

   ๑๑.การติดต่อสื่อสาร

 • สามารถติดตามประกาศ ข่าวสาร วันเวลา กำหนดการเพิ่มเติมได้ที่ edu.vu.ac.th
 • โทรศัพท์ ๐ ๔๔-๐๐๙๗๑๑ ต่อ ๑๒๓ หรือ ๒๕๗ (คณะศึกษาศาสตร์)