รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ด้วยหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 มีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

 1. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร คือ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ซึ่งมีแผนการจัดการศึกษา มีคุณสมบัติของผู้สมัคร และการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา จำนวนรับ วิธีการรับสมัคร หลักฐาน กำหนดการ มีรายละเอียด ดังนี้
  • แผนการจัดการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรที่รับสมัคร มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเข้าเรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรซึ่งมีแผนการเรียนแบบแผน ก แบบ ก (2) และแผน ข โดยเรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ซึ่งมีจำนวนหน่วยกิตรวม 42 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต 2 รายวิชา) ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ดังนี้ 

    หมวดวิชา

   จำนวนหน่วยกิต

   แผน ก (2)

   แผน ข

    1. วิชาเสริมพื้นฐาน 2 รายวิชา

   ไม่นับหน่วยกิต

   ไม่นับหน่วยกิต

    2. วิชาพื้นฐาน 3 รายวิชา

   9

   9

    3. วิชาเอกบังคับ 6 รายวิชา

   18

   18

    4. วิชาเอกเลือก แผน ก 1 รายวิชา แผน ข 3 รายวิชา       

   3

   9

    5. วิทยานิพนธ์

   12

   -

    6. สารนิพนธ์

   -

   6

    รวมหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร   

   42

   42

 • คุณสมบัติของผู้สมัครเฉพาะสาขา
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) หรือหน่วยงานวิชาชีพรับรอง
  • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี 2.50 จากระบบ 4 แต้ม หากได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านการศึกษาหลังสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาหรือเป็นผู้ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ทางด้านการบริหารการศึกษาในระดับต่าง ๆ อย่างน้อย 3 ปี
  • มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
  • มีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
 • การประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล สามารถประกอบวิชาชีพทางการบริหารการศึกษาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลการทางการศึกษา พ.ศ.2546 และข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ได้ดังนี้
  • เป็นผู้บริหารสถานศึกษา หรือ
  • เป็นผู้บริหารการศึกษา หรือ
  • เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการบริหารการศึกษาอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานที่รับสมัครกำหนด
 1. จำนวนนักศึกษาที่เปิดรับสมัคร มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษา จำนวน 60 คน จำแนกเป็นแผน ก (2) จำนวน 50 คนและแผน ข จำนวน 10 คน

 2. วิธีการรับสมัคร ผู้สมัครสามารถเลือกวิธีการสมัครได้ดังนี้
  • การสมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ อาคารขวัญทอง ชั้น 2 หรือที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารสื่อสารการตลาด อาคารมุขปราณี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โทรศัพท์ 044 009711โดยชำราะเงินค่าสมัครจำนวน 1,000 บาท ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามตารางกำหนดการ
  • การสมัครผ่านระบบออนไลน์ ผู้สมัครสามารถสมัครโดยกรอกข้อมูลลงในใบสมัครให้ครบถ้วน เรียบร้อย ชัดเจนและบันทึกข้อมูลสมัครผ่านระบบเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ www.vu.ac.th หลังจากกรอกข้อมูลและบันทึกเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครไว้เป็นหลักฐานเพื่อนำมาแสดงที่ฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยใบโอนเงินค่าสมัครจำนวน 1,000 บาท ผ่านธนาคารดังนี้
   • ธนาคารกรุงไทย สาขามิตรภาพ นครราชสีมา ระบุชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เลขที่ 306-1-60114-7 หรือ
   • ธนาคารกสิกรไทย สาขามิตรภาพ นครราชสีมา ระบุชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เลขที่ 200-2-48839-9

                 และนำใบโอนเงิน ใบเสร็จหรือสลิปการโอนเงิน พร้อมใบสมัครที่พิมพ์เรียบร้อยแล้วมาสมัคร ณ ฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามตารางกำหนดการรับสมัคร

 1. หลักฐานการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครโดยส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้
  • ใบสมัครที่มีการกรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ จำนวน 1 ชุด
  • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นกันแดดหรือแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 2 รูป
  • สำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
  • สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ สำเนาใบปริญญาบัตร สำเนาใบรายงานผลการศึกษา จำนวน 1 ชุด
  • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด

                หลักฐานดังกล่าว ผู้สมัครต้องนำตัวจริงมาแสดงในวันรายงานตัวลงทะเบียนพร้อมชำราะเงิน

 1. การคัดเลือก มหาวิทยาลัยจะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการดังนี้
  • พิจารณาจากคุณสมบัติเบื้องต้น
  • พิจารณาจากประสบการณ์
  • สอบสัมภาษณ์
 2. กำหนดการรับสมัคร การคัดเลือก ประกาศผลการคัดเลือก รายงานตัวลงทะเบียนพร้อมชำระเงิน และปฐมนิเทศ ตามตารางดังนี้

กำหนดการ

ระยะที่ 1

ระยะที่ 2

 1. วันแรกของการรับสมัคร

 2. วันสุดท้ายของการรับสมัคร

 3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

 4. สอบสัมภาษณ์

 5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

 6. รายงานตัว ลงทะเบียน ชำระเงิน

2 มกราคม 2563

20 เมษายน 2563

21 เมษายน 2563

25-26 เมษายน 2563

27 เมษายน 2563

28-30 เมษายน 2563

21 เมษายน 2563

30 พฤษภาคม 2563

30 พฤษภาคม 2563

31 พฤษภาคม 2563

1 มิถุนายน 2563

6 มิถุนายน 2563

 7. ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่

7 มิถุนายน 2563

 8. เปิดภาคการศึกษา

8 มิถุนายน 2563

 1. คณาจารย์ผู้สอน ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ประจำคณะ อาทิ
  ศาสตราจารย์ ดร.สำเริง บุญเรืองรัตน์
  รองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล หวังพานิช
  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริ เจริญวัย
  รองศาสตราจารย์ ดร.จำเริญรัตน์ จิตต์จิรจรรย์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ตันยะ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวนพงศ์ ชวนชม
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฐยา บุญกองแสน
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต เกตุกระทุ่ม
  อาจารย์ ดร.วรสิทธิ์ รัตนวราหะ
  อาจารย์ ดร.กิตติ วงษ์ชวลิตกุล
  อาจารย์ ดร.ชูเกียรติ วิเศษเสนา
  อาจารย์ ดร.มานะ สินธุวงษานนท์
  อาจารย์ ดร.อำนาจ อยู่คำ

  การติดต่อสอบถามรายละเอียดก่อนสมัคร สามารถสอบถามได้ที่ฝ่ายบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ อาคารขวัญทอง ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โทรศัพท์ 044-009711 ต่อ 123 หรือติดต่อโดยตรงที่ผู้อำนวยการหลักสูตร โทร.081-8770260 ได้ทุกวันไม่เว้นเสาร์-อาทิตย์ ยกเว้นวันหยุดช่วงเทศกาลประจำปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 เอกสารประกาศ