ประกาศผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖