ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖