เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕