ประวัติคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

11880659 348587428754379 9215690585512354640 n


รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  2540 ได้กำหนดนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในส่วนที่เกี่ยวกับการศึกษาไว้ว่า  รัฐต้องจัดการศึกษาอบรม  และสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม  จัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ  ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  สร้างเสริมความรู้  และปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง  การปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยในศิลปะวิทยาการต่าง ๆ เร่งรัดพัฒนาวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ  พัฒนาวิชาชีพครู  และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ  รวมทั้งในการจัดการศึกษาของรัฐ ให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองท้องถิ่น และเอกชนตามที่กฎหมายบัญญัติ  และให้ความคุ้มครองการจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพ และเอกชนภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ 

จากบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญดังกล่าว ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยจัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาของชาติ  ซึ่งก็คือพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542  ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ให้ความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาวิชาชีพครูทั้งระบบ  เพื่อให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง  โดยเฉพาะในมาตรา  52  ได้ระบุไว้ว่า  ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบกระบวนการผลิตการพัฒนาครู  คณาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง  โดยการกำกับและประสานให้สถาบันที่ทำหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู  คณาจารย์  รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และพัฒนาบุคลากรประจำการอย่างต่อเนื่อง 

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษา ได้ดำเนินการตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติดังที่กล่าวข้างต้น และได้รับอนุญาตเปิดดำเนินการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2541 โดยได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อ 1 มิถุนายน2543 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2546  เป็นต้นมา ปัจจุบันได้ทำการเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตอีก 2 สาขาวิชาคือ สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และสาขาหลักสูตรและการสอน ในปีการศึกษา 2549 มหาวิทยาลัยได้ลงนามความร่วมมือกับคุรุสภา เพื่อพัฒนาบุคลากรสายบริหาร โดยเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา ขณะเดียวกันก็ดำเนินการเปิดอบรมผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้น ๆ ตลอดมาอย่างต่อเนื่อง ในช่วงปีการศึกษา 2548–2549 มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาทางการศึกษาศาสตร์ในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต รวมทั้งสิ้น  222  คน และให้การอบรมในหลักสูตรระยะสั้นสำหรับครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาไปแล้วจำนวนมากกว่า 4,000 คน

ปรัชญาของคณะ


การศึกษา พัฒนาคุณธรรม นำปัญญา

ปณิธานของคณะ


คณะศึกษาศาสตร์มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้นำทางการศึกษา