cover1

ดาวน์โหลดคู่มือวิทยานิพนธ์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562

ตัวอย่างหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์ 


 

61587796 2214768378600056 2914391702703702016 n

ดาวน์โหลดคู่มือนักศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562


 ขอเรียนเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

คำร้องทั่วไป
คำสั่ง แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิทยานิพนธ์
แต่งตั้งกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ Focus Group
แบบขอตรวจสอบรูปแบบวิทยานิพนธ์
แบบขอแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษา
แบบขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
แบบขอสอบจบ 5 บท
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้เครื่องมือ

เอกสารขอสำเร็จการศึกษา 1-8 ป.โท (บริหารการศึกษา)
เอกสารขอสำเร็จการศึกษา1-10 ป.เอก

อกสารขอสำเร็จการศึกษาป.โท(หลักสูตรและการสอน)-แผน-ก

เอกสารขอสำเร็จการศึกษาป.โท(หลักสูตรและการสอน)-แผน-ข