กิจกรรม 7 ส คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

7ส คือ กิจกรรมพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพภายในองค์กร ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย สวยงาม และสิ่งแวดล้อม ช่วยให้องค์กรมีประสิทธิภาพในการทํางานที่ดีขึ้นอย่างเสมอต้นเสมอปลาย และยังช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการทํางานมากขึ้น รวมทั้งยังช่วยทําให้บุคลากรมีจิตสํานึกในการทํางานที่มีระเบียบ เรียบร้อย มีใจรักสถานที่ทํางาน และมีความร่วมมือในการทํางานกับผู้อื่น ทําให้บรรยากาศในการทํางานดีขึ้น

สะสาง - เลือกเอกสารที่ใช้งานและทิ้งเอกสารที่ไม่ใช้งาน

สะดวก - เก็บเอกสารเป็นสัดส่วน แยกประเภทให้หาง่าย

สะอาด - ปัดเช็ดโต๊ะทำงาน และช่วยดูแลทรัพย์สินส่วนกลางให้สะอาดอยู่เสมอ

สุขลักษณะ - เริ่มแบ่งพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละคน และทำอย่างจริงจังจนเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน

สร้างนิสัย - ปฏิบัติ 4 ข้อ จนเป็นนิสัยโดยไม่ต้องให้หัวหน้างานตักเตือน

สวยงาม - สภาพแวดล้อมพื้นที่ทำงานดูดี น่าทำงาน

สิ่งแวดล้อม - ยึดหลัก 1A3R ในการประหยัดทรัพยากร

S 12992522