สมัครเรียน

ระบบสารสนเทศนักศึกษา

กองทุนกู้ยืม ฯ

คู่มือนักศึกษา

ระบบสารสนเทศบุคลากร

ระบบสืบค้นหนังสือ

   EDU NEWS                                                


   ACTIVITY NEWS                                                ผลิตครูสอนวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ ความสามารถ ทางวิทยาศาสตร์ มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นผู้รอบรู้ตามมาตรฐาน มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านเทคโนโลยีการศึกษา และคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์

ผลิตครูปฐมวัยให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในวิชาชีพ สามารถจัดการเรียนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เต็มตามศักยภาพ

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ผลิตครูประถมศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในวิชาชีพ สามารถจัดการเรียนการสอนให้อย่างมีประสิทธิภาพ

สาขาวิชาการประถมศึกษา

 

รุ่นพี่ที่เราภูมิใจ


 

    • คุณจารุนิภา ลาภเจริญ

     ครูผู้ช่วย

     โรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่ม

    • คุณสุวนิตย์ ศักดิ์เขตต์

     ครูผู้ช่วย

     โรงเรียนบ้านกล้วย อำเภอพิมาย

    • คุณปัญจพร ทองเครือ

     ครูผู้สอน

     โรงเรียนเตชะวิทย์

    • คุณเจนจิรา สอนกลาง

     ครูผู้ช่วย

     โรงเรียนบ้านตลุกพลวง