Black Ribbon
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ผ่านการรับรองหลักสูตรจากคุรุสภา

การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4

การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4

การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4   เมื่อที่ 8 - 9 มกราคม 2560 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้จัดการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช มาบรรยายในหัวข้อ "เส้นทางสู่คุณภาพการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0...

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ (ต้นกล้าวิชาการ)

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ (ต้นกล้าวิชาการ)

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ (ต้นกล้าวิชาการ)   เมื่อที่ 28 ตุลาคม 2559 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ (ต้นกล้าวิชาการ) เพื่อเป็นแนวทางให้อาจารย์ภายใน...

โครงการอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นเบื้องต้น (B.T.C)

โครงการอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นเบื้องต้น (B.T.C)

โครงการอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นเบื้องต้น (B.T.C)   เมื่อที่ 16 ตุลาคม 2559 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้จัดโครงการโครงการอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นเบื้องต้น (B.T.C) ณ ค่ายลูกเสือภัคดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ โดยในงานนี้นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์...

โครงการตามรอยครูดี ศ.ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ราชบัณฑิต

โครงการตามรอยครูดี ศ.ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ราชบัณฑิต

โครงการตามรอยครูดี ศ.ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ราชบัณฑิต   เมื่อศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2559 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้รับจัดโครงการตามรอยครูดี ศ.ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ราชบัณฑิต เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ แด่ ศ.ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ราชบัณฑิต ในฐานะครูต้นแบบ...

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 2558

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 2558

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 2558   เมื่อศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ละเอียด แจ่มจันทร์ เป็นประธานในการตรวจประเมิน...

วิพากษ์หลักสูตรศึกษาทั่วไป

วิพากษ์หลักสูตรศึกษาทั่วไป

วิพากษ์หลักสูตรศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง 2559   สำนักวิชาศึกษาทั่วไปจัดการประชุมการวิพากษ์หลักสูตรศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง 2559 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุภาพ ณ นคร จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมวิพากษ์หลักสูตรในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559...

เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 การเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ปีการศึกษา 2559 ในวันพุธที่ 27 เม.ย. 59 ณ ห้อง 1205 อาคารมุข-ปราณี ผลการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคนใหม่ ได้แก่ นายสนทรรศน์ เอกกลาง และรองนายกสโมสรนักศึกษา...

 โครงการออกค่ายอาสาพัฒนาวิชาการสานใจสู่สังคม

โครงการออกค่ายอาสาพัฒนาวิชาการสานใจสู่สังคม

 โครงการออกค่ายอาสาพัฒนาวิชาการสานใจสู่สังคม นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้จัดโครงการออกค่ายอาสาพัฒนาวิชาการสานใจสู่สังคม โดยในโครงการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์กฤตย์ษุพัช สารนอก รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์รุ่งศักดิ์ เยื่อใย หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนฯ...

โครงการการเตรียมผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

โครงการการเตรียมผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

  โครงการการเตรียมผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โครงการการเตรียมผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (ต้นกล้าวิชาการ ครั้งที่ ๒) หลักสูตรที่ ๕ การฝึกปฏิบัติการเขียนเอกสารประกอบการสอน /หนังสือ /ตำรา ให้ได้คุณภาพ โดยโครงการนี่ได้รับเกียรติจากวิทยากรได้แก่...

การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3

การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3

  การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2558 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้จัดการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ "อนาคตการจัดการศึกษาและการพัฒนางานวิจัยสู่ความเป็นเลิศ " โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจาก...

โครงการอบรมพัฒนาครูพี่เลี้ยงเพื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

โครงการอบรมพัฒนาครูพี่เลี้ยงเพื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

  โครงการอบรมพัฒนาครูพี่เลี้ยงเพื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  คณะศึกษาศาสตร์ ได้โครงการอบรมในหัวข้อ "การพัฒนาครูพี่เลี้ยงเพื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ" ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ณ ห้อง 1205 อาคารมุขปราณี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตุล โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิชัย  วงษ์ใหญ่...

ปฐมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

ปฐมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

  ปฐมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ในวันที่ 2 สิงหาคม...

การประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557

การประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557

  การประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557  คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุนทรี ศิริอังกูร เป็นประธาน และ ผศ.ดร.ชีวินทร์ ลิ้มศิริ  อาจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ สาระเขตต์ เป็นกรรมการในการตรวจฯ เมื่อวันที่ 16...

 • การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4

  การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4

 • โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ (ต้นกล้าวิชาการ)

  โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ (ต้นกล้าวิชาการ)

 • โครงการอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นเบื้องต้น (B.T.C)

  โครงการอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นเบื้องต้น (B.T.C)

 • โครงการตามรอยครูดี ศ.ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ราชบัณฑิต

  โครงการตามรอยครูดี ศ.ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ราชบัณฑิต

 • ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 2558

  ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 2558

 • วิพากษ์หลักสูตรศึกษาทั่วไป

  วิพากษ์หลักสูตรศึกษาทั่วไป

 • เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

 • โครงการออกค่ายอาสาพัฒนาวิชาการสานใจสู่สังคม

  โครงการออกค่ายอาสาพัฒนาวิชาการสานใจสู่สังคม

 • โครงการการเตรียมผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

  โครงการการเตรียมผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

 • การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3

  การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3

 • โครงการอบรมพัฒนาครูพี่เลี้ยงเพื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

  โครงการอบรมพัฒนาครูพี่เลี้ยงเพื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 • ปฐมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

  ปฐมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

 • การประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557

  การประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ( สำรองลำดับที่ 3 ) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน ประจำปีการศึกษา 2560 new icon

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน ประจำปีการศึกษา 2560 new icon

การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 5  แบบฟอร์มตอบรับ  รูปแบบการส่งบทความnew icon

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน ประจำปีการศึกษา 2560 new icon

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน ประจำปีการศึกษา 2560 new icon

คณะศึกษาศาสตร์ขยายเวลารับสมัครเปิดรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน ประจำปีการศึกษา 2560 new icon

คณะศึกษาศาสตร์เปิดรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน ประจำปีการศึกษา 2560 new icon

รายชื่อหลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาnew icon

proceeding  การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 4 new icon

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการ โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู new icon

ประกาศเรื่องการขยายเวลาการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู new icon 

ผลิตครูสอนคอมพิวเตอร์ที่เน้นการเรียนการสอนเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และศาสตร์ในการจัดการศึกษาทางคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาเทคโนโยลีการศึกษาและคอมพิวเตอร์

ผลิตครูสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไปที่มีความรู้ทักษะและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ที่มีความเชียวชาญในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ผลิตครูปฐมวัยให้มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในวิชาชีพสามารถนำความรู้จัดการเรียนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เต็มตามศักยภาพตลอดจนมีคุณลักษณะของความเป็นครูที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

บัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษืชวลิตกุลได้เปิดดำเนินการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต โดยได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก คุรุสภา และ สกอ.

ระดับบัณฑิตศึกษา